Jak se dělají inovace ve vzdělávání učitelů? Brno, 19. 6. 2024

Závěrečná konference III. ročníku Otevřené výzvy aneb systémové změny na pedagogických fakultách.

V Otevřenu podporujeme inovace ve vzdělávání budoucích učitelů. V rámci programu Otevřená výzva, který financuje Nadační fond Abakus, právě dokončujeme spolupráci s 6 řešitelskými týmy na inovativních projektech  a to si zaslouží se nad tím setkat, úspěchy oslavit, know-how sdílet a to vše v příjemné atmosféře na společné konferenci.

Konference Jak se dělají inovace ve vzdělávání učitelů?” nabízí prostor všem vzdělavatelům a vzdělavatelkám budoucích učitelů (a dalším zájemcům o toto téma), aby sdíleli svoji praxi, diskutovali o podobě přípravy učitelů a vzájemně se obohacovali o svoje know how. Věříme, že kolegialita a vzájemná inspiraci mezi katedrami i fakultami nám umožňují dělat naši práci lépe a připravovat pro Česko lepší učitele. 

Dopolední část akce nabídne prostor řešitelům třetího ročníku Otevřené výzvy prezentovat své inovace (více o konkrétních projektech si můžete přečíst níže), tedy sdílet příběh vzniku, a především výsledky jednotlivých projektů. A to s cílem předložení výstupů projektů k inspiraci a využití ostatním kolegům a pracovištím. Po každé prezentaci následuje důležitý prostor pro otázky publika a kolegiální diskuzi. 

Odpolední část konference představují dva kulaté stoly, na kterých se pustíme do hlubších debat ohledně dvou palčivých témat (viz níže) v přípravě budoucích učitelů. V rámci kulatých stolů budete moci diskutovat s řešiteli projektů Otevřené výzvy a také s dalšími kolegy a kolegyněmi, kteří s daným tématem mají vlastní zkušenost, o kterou se chtějí podělit. Naše kulaté stoly zároveň umožňují účast i těm, kteří chtějí být debatám přítomni, ale více naslouchat, než přinášet vlastní pohledy.

Konference nabídne samozřejmě také dostatek prostoru pro networking a diskuze o přípravě budoucích učitelů napříč fakultami.

Konference se koná ve spolupráci Otevřena a Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity a za finanční podpory NF Abakus. Akce je otevřená komukoli se zájmem o přípravu budoucích učitelů. Účast na odpolední části je podmíněna registrací (viz níže).

Kde?

Brno, Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity (Poříčí 623/7, 603 00 Brno)

Kdy?

19. 6. 2024

Konferenční poplatek

Pro registrované účastníky je akce zdarma

Harmonogram

Kulaté stoly

V projektech Otevřené výzvy jsme se zaměřovali na rozvoj učitelských kompetencí. Které by pro nás jakožto vzdělavatele budoucích učitelů měly být ty nejpodstatnější, vymezuje národní Kompetenční rámec, na jehož přípravě jsme se také podíleli. V rámci dvou kulatých stolů chceme spolu s řešiteli prezentovaných projektů a dalšími kolegy a kolegyněmi diskutovat jejich dobrou praxi. Přijeďte se prosím podělit o tu vaši.

Naše kulaté stoly koncipujeme tak, aby dostali v debatách dostatek prostoru ti, kteří mají s tématem vlastní zkušenost a kteří se mu aktivně věnují. Zároveň nechceme uzavírat prostor dalším zájemcům o téma, kteří chtějí být debatě přítomni nebo přispět pouze dílčí otázkou či komentářem. Kulaté stoly tak umožňují účastnit se v rámci tzv. vnitřního kruhu, tedy být aktivním diskutujícím s vlastní zkušeností s prací s daným tématem, nebo být součástí tzv. vnějšího kruhu, tedy především poslouchat, být u toho a případně klást otázky kruhu vnitřnímu. Formu vaší účasti si zvolíte v registrace níže.

Kulatý stul 1: Pedagogicko-psychologické kompetence v přípravě učitelů

V rámci 75 minut se budeme věnovat těmto otázkám:

  • Jak rozložit rozvoj pedagogicko-psychologických kompetencí v průběhu studia 
  • Jak vhodně rozložit kompetence do povinných a volitelných předmětů 
  • Jak efektivně využívat studentská portfolia
  • Jak využívat při plánování profesního rozvoje studentů (a sestavování předmětové nabídky) mapy či jiné modely 

Kulatý stůl 2: Kulatý stůl: Závěrečné zkoušky učitelských studijních programů

V rámci 75 minut se budeme věnovat těmto otázkám:

  • Kdy (v průběhu/závěru studia) a jak ověřovat naplnění kompetenčních cílů profesního rozvoje studentů
  • Jak designovat bakalářské a jak magisterské státní závěrečné zkoušky
  • Jak zahrnout do SZZ praktickou pedagogickou přípravu a její obhajobu
  • Jak využít u SZZ portfolio a portfoliové úkoly
  • Jak propojit u SZZ obecnou a oborovou didaktiku

Kontakt

Marek Boček
marek.bocek@otevreno.org
725 985 117

Prezentované projekty

Pedagogická fakulta, Brno
Hlavní řešitelka Jana Kratochvílová
Projekt si klade za cíl hlubší porozumění studentů významu a přínosu učitelské propedeutiky a její provázanosti s oborovou didaktikou v pregraduální přípravě. V rámci projektu vznikne mapa profesního rozvoje přehledně zobrazující nabídku předmětů fakulty včetně rozvíjených kompetencí. Provázání předmětů ped-psy modulu spolu s didaktikou geografie v mapě profesního rozvoje bude představovat modelový příklad funkčně integrované pregraduální přípravy.

Pedagogická fakulta, Brno
Hlavní řešitel David Kroča
Projekt inovuje přípravu studujících k rozvoji jejich kompetencí pro práci s jazykově (i kulturně) heterogenními skupinami, a to jak po stránce pedagogické a didaktické, tak organizační, sociální a interkulturní. Vedle zážitkové pedagogiky projekt zahrnuje inovace stávajících předmětů, nové předměty a aktivity, jejichž cílem je maximálně praktickou formou seznámit studenty s možnostmi práce s jazykově heterogenní třídou. Dalším cílem je vést budoucí učitele k dovednostem v oblasti psychohygieny a sebepéče jako předpokladu pro vytváření příznivého klimatu ve školním prostředí.

Pedagogická fakulta, Ostrava
Hlavní řešitelka Hana Kubíčková
Cílem projektu je u budoucích učitelů dosáhnout hlubšího poznání a porozumění specifickým podmínkám a situacím žáků a rozvinout jejich profesní kompetence v takové míře, aby byli schopni k individuálním zkušenostem každého dítěte v rámci edukace adekvátně přistupovat. Děje se tak prostřednictvím inovace předmětu Náročné situace ve škole a prostřednictvím moderních a netradičních forem výuky.

Pedagogická fakulta, Praha
Hlavní řešitelka Irena Smetáčková
Projekt si klade za cíl komplexně zmapovat, které dílčí učitelské kompetence rozvíjí jednotlivé předměty a jaké návaznosti a překryvy se uvnitř nabídky propedeutických předmětů skrývají. A to vše s cílem navrhnout úpravy stávajících, případně vznik nových předmětů a úprav státních závěrečných zkoušek. Výstupem pak má být “mapa předmětů, která pomáhá v orientaci studujícím. Do projektu jsou zapojeny katedry psychologie, pedagogiky a speciální pedagogiky.

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, Liberec
Hlavní řešitel Tomáš Kasper
Projekt si klade za cíl inovovat pedagogické praxe a především novou formou státní závěrečné zkoušky z pedagogiky a psychologie, která bude založená na studentově tvorbě a obhajobě pedagogické přípravy. V rámci semináře studenti v menších pracovních skupinách připravují vlastní vyučovací přípravu, v týmu ji konzultují, reflektují a společně formativně hodnotí a jsou vedeni k uvědomění slabých a silných stránek dané vyučovací přípravy. V rámci SZZ poté odevzdávají písemně vybranou vyučovací přípravu, ve které uplatní své dosavadní pedagogické a psychologické znalosti a dovednosti.

Kompetenční rámec

Co se mají studenti a studentky učitelství naučit? Jakými učiteli mají být? V Česku na tyto otázky donedávna neexistovaly žádné jasné odpovědi. To se nyní podařilo změnit.
Podívejte se na kompetenční rámec.